Header Ads

เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day (ไตรมาสที่ 4)นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการอ.ส.ค. เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day (ไตรมาสที่ 4) โดยวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) โดยมี นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีเมื่อเร็วๆนี้ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.