Header Ads

กรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาเกาหลีให้แก่มัคคุเทศก์ไทย


วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่มัคคุเทศก์ไทยที่สำเร็จการศึกษาภาษาเกาหลี รุ่นที่ 8 จัดโดย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว เกาหลีใต้-ไทย ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ชั้น 2 ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรมเกาหลี และการใช้ภาษาเกาหลีอย่างถูกต้อง รวมถึงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศแก่มัคคุเทศก์ไทย ให้สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นของประเทศไทยในอนาคต โดยมีมัคคุเทศก์ไทยที่สำเร็จการศึกษาฯ ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 18 คนไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.