Header Ads

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (BCC) เปิดหลักสูตรใหม่ “BCC Global Program” ปฏิวัติการเรียนรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษา


โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (BCC)
ภูมิใจประกาศเปิดตัวหลักสูตรใหม่ล่าสุด “BCC Global Program” ถือเป็นการประกาศศักราชใหม่ของการศึกษาทั่วประเทศ ด้วยแนวทางที่มีวิสัยทัศน์ นำเสนอผ่านแนวคิดที่มีศูนย์กลางอยู่ที่สัญลักษณ์หมายเลขสี่ หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษา โดยปูทางไปสู่การพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมและความเป็นเลิศทางวิชาการในแนวคิดความเป็นพลเมืองโลก


สี่วันแห่งการสร้างประสบการณ์การในการเรียน:

แตกต่างจากรูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิม นักเรียนของ BCC Global Program จะมีส่วนร่วมเชิงประสการณ์กับเนื้อหาหลักสูตรหลักตลอดระยะเวลาสี่วัน แนวคิดนี้ผ่านการวิจัยที่ล้ำสมัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดตารางการเรียนรู้แบบย่อส่วนที่ทรงพลัง นับแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นและเข้มข้น ซึ่งเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ยังคงเข้มข้นในเนื้อหาเพื่อรักษาความเข้าใจในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ


เสาหลักสี่ประการของการเรียนรู้:

หัวใจของหลักสูตร BCC Global Program มีเสาหลักสี่ประการของการเรียนรู้ ได้แก่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นพลเมืองโลก ความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม และทักษะด้านนวัตกรรม เสาหลักเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการเติบโตและการพัฒนาของนักเรียน โดยเป็นแนวทางให้กับนักการศึกษาในภารกิจในการเลี้ยงดูบุคคลที่มีความรอบรู้และพร้อมที่จะเจริญเติบโตในภูมิทัศน์ระดับโลกที่มีพลวัต


ค่านิยมหลักสี่ประการ:

ด้วยปรัชญาแห่งความเป็นเลิศ ความซื่อสัตย์ การไม่แบ่งแยก และความยั่งยืน หลักสูตร BCC Global Program จึงปลูกฝังค่านิยมที่สำคัญที่กำหนดลักษณะนิสัยของนักเรียนและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป ความมุ่งมั่นในการศึกษาแบบองค์รวมนี้ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังพัฒนาพื้นฐานสำคัญให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมและความเป็นพลเมืองโลกอีกด้วย


สี่ระบบนิเวศการเรียนรู้:

ความสำเร็จของหลักสูตร BCC Global Program ขึ้นอยู่กับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญสี่กลุ่ม ได้แก่ โรงเรียน(ครู,ผู้บริหาร,ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือที่แข็งแกร่งภายในระบบนิเวศเหล่านี้ โปรแกรมนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำงานร่วมกันซึ่งเอื้อต่อความสำเร็จทางวิชาการและการพัฒนาส่วนบุคคล


สี่ทักษะทางเทคโนโลยี:

BCC Advanced Integrated Robotics and Security Systems (BCC AIRS) เป็นหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี ที่พัฒนาจากวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในกลุ่มวิชาวิทยาศาตร์ฯและแนวคิดการออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม นักเรียนจะได้รับความเชี่ยวชาญในขอบเขตเทคโนโลยีที่สำคัญสี่ส่วนได้แก่ A ทักษะปัญญาประดิษฐ์ (AI SKILL), I อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), R วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) และความปลอดภัยในโลกดิจิทัล S (Security in Cyberspace) ทักษะเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักและสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการใช้ชีวิตในบริบทของดิจิทัลอย่างฉลาด และเต็มไปด้วยความมั่นใจ


สี่ระดับของการพัฒนาที่ครอบคลุม:

BCC Global Programme นำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวมที่ปรับให้เหมาะกับสี่ระดับที่แตกต่างกัน ได้แก่ ป.1-3, ป.4-6, ม.1-3 และ ม.4-6 วิธีการเรียนรู้เฉพาะบุคคลนี้ทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับการสอนและการสนับสนุนที่ตรงเป้าหมายในอย่างมีลำดับขั้นตลอดเส้นทางการศึกษาของนักเรียน


สี่ประเด็นระดับโลกเพื่อเปลี่ยนความรู้สู่การปฏิบัติ:

นักเรียนสร้างสรรค์โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการรู้นำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ(Capstone Projects) ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านมุมมองของประเด็นระดับโลก 4 ประเด็นในแต่ละระดับ รวม 12 ประเด็นตั้งแต่ 1) การสร้างรากฐานสำหรับการทำความเข้าใจปัญหาระดับโลก (Building Foundations for Understanding of Global Issues) 2) การสำรวจเครือข่ายของโลกที่เชื่อมโยงถึงกัน (Exploring Global Connections) 3) การพัฒนามุมมองที่สำคัญต่อความท้าทายระดับโลก (Developing Critical Perspectives on Global Challenges) 4) มีส่วนร่วมในการสนทนาระดับโลกที่ซับซ้อน (Engaging in Complex Global Discussions) ด้วยการใช้ความรู้เพื่อจัดการกับข้อกังวลระดับโลก นักเรียนจะปลูกฝังนวัตกรรมและมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายต่อชุมชนของตนและในมุมมองที่กว้างขึ้น


หลักสูตรใหม่ "BCC Global Program" แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในด้านการศึกษา การยอมรับนวัตกรรม การทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในระดับโลก เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 โครงการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงนี้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับความเป็นเลิศในการศึกษาของไทย ช่วยให้นักเรียนมีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ จริยธรรม และนวัตกรรม บนพื้นฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองโลก
ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.