Header Ads

วธ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม


วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. พระพรหมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรเครือข่าย ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มีพระปณิธานในการสืบสานและต่อยอดกิจการที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎร์ตามรอยพระราชบิดา ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสาธารณกุศล ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ เพื่อดำเนินกิจการตามพระดำริในการให้โอกาส ตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจด้านศาสนา เพื่อส่งเสริมบำรุงให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เช่น เสด็จไปบำเพ็ญพระกุศลในวันสำคัญทางศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เสด็จแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินตามวัดต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ตามวัดต่างๆ ทรงสวมฮิญาบ เสด็จไปพระราชทานสิ่งของและทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยชายแดนใต้ ยังความปลาบปลื้มใจแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าแม้ต่าง ทำให้ประชาชนที่มีความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุขนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)
กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาค จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการร่วมกันทำความดีถวายพระกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน อันจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืน 


โดยในส่วนกลาง กรมการศาสนาร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมจิตอาสา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นิทรรศการหรือจัดทำวิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในมิติทางศาสนา ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว กรมการศาสนาได้จัดตั้งโรงทานสำหรับผู้เข้าร่วมงานฯ และในกิจกรรมจิตอาสา มีการทำความสะอาดศาสนสถานรอบพระอาราม เพื่อถวายพระกุศล


ขออานิสงส์ผลบุญแห่งกิจกรรมกุศลมงคลทั้งปวงที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศลในครั้งนี้ ดลบันดาลให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หายจากพระประชวรอย่างเร็วพลัน มีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตราบจิรัฐติกาล


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.