Header Ads

“ศน. ผุดไอเดีย” โครงการมหัศจรรย์วัดไทย เผยแพร่และส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้ นำ Soft Power ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ


รวบรวมวัดที่เป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนทั่วไทยที่มีความพร้อมด้านสถาปัตยกรรม พระพุทธรูปประจำวัด สภาพภูมิทัศน์ เอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และได้รับความนิยมจากศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เผยแพร่และส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้ นำ Soft Power ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเร่งพัฒนาศาสนสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนกรมการศาสนา (ศน.) ดำเนินการจัดทำโครงการมหัศจรรย์ศาสนสถานไทย เพื่อดำเนินงานตามนโยบาย “9 ดี 12 เดือน 12 เด่น นำธรรมะสู่ใจประชาชน” ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้ศาสนสถานทุกศาสนา เป็นศูนย์กลางของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนิกชนเข้าไปประกอบศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือ ตลอดจนส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาอันงดงามที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตสังคมไทยที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เลื่อมใสศรัทธาร่วมกันนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา
เปิดเผยว่า กรมการศาสนาได้ดำเนินการจัดทำโครงการมหัศจรรย์วัดไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ของวัดและศาสนสถานในประเทศไทย โดยขอความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด พิจารณาวัดในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ จังหวัดละ 3 – 5 แห่ง ที่มีคุณค่าต่อศาสนิกชน โดยมีแนวทางการคัดเลือกในมิติทางศาสนา ได้แก่ วัด สถาปัตยกรรม ประติมากรรม พระพุทธปฏิมา พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มิติทางวัฒนธรรม ได้แก่ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น อัตลักษณ์ท้องถิ่น และมิติทางการท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงาม ความสะอาด ความสะดวก มีเอกลักษณ์โดดเด่น มหัศจรรย์ใจ มีคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยให้จัดส่งภาพถ่ายพร้อมข้อมูลประวัติวัด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะผ่านการกลั่นกรองจากคณะทำงานฯ เพื่อให้ถูกต้องและสมบูรณ์


นายชัยพล กล่าวต่อว่า
การดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัดให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ รวมถึง เพื่อขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้วยการนำ Soft Power ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาศักยภาพวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในมิติศาสนา และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน


อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า
นอกจากนี้ ยังสามารถบูรณาการกับโครงการอื่นๆ ภายในกรมการศาสนา เช่น โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา โครงการชุมชนพลังบวร สินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT และ การท่องเที่ยวชุมชนดลวิถี รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวัดให้พร้อมรับสำหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้มารับบริการ โดยกรมการศาสนา จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เช่น การจัดพิมพ์หนังสือ การจัดทำวีดิทัศน์ เผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.