Header Ads

กรมการปกครอง มุ่งผลักดัน “คณะกรรมการหมู่บ้าน” ยึดมั่นแนวทางสร้างรากฐานของแผ่นดินอย่างมั่นคง


กรมการปกครอง เดินหน้าผลักดันส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) มอบรางวัลหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ. 2565 ทั้งในระดับจังหวัด เขต และภาค เนื่องในวันที่ 9 มีนาคม 2566 วันคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่หมู่บ้านที่มีผลงานโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ นอกจากนี้ ยังผลักดันคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้เป็น "รากฐานของแผ่นดิน" ให้มีความสำคัญต่อกระบวนการบริหารพัฒนาประเทศ ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นบุคคลในระดับพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยทำหน้าที่ในการนำนโยบายของภาครัฐไปปฏิบัติและขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” ดังคำที่ว่า “ประเทศต้องมีรัฐบาล หมู่บ้านต้องมีกม.”


คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2486
มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวมทั้งเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน


กม. ประกอบไปด้วย
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำ ผู้แทนกลุ่ม หรือองค์กรในหมู่บ้าน และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประสานการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจกรรมอันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง โดยมีคณะทำงาน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. คณะทำงานด้านอำนวยการ 2.คณะทำงานด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 3.คณะทำงานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน 4.คณะทำงานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 5.คณะทำงานด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 6.คณะทำงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป


โดยในปีนี้พบกับกิจกรรมโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ ๘๐ พรรษา ไม่ว่าจะเป็น การมอบรางวัลหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี ๒๕๖๕ การแสดงเชิดหุ่นละครเล็ก ร่วมฟังเสวนา “การพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อความยั่งยืน ผ่านกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน” การแสดงวิจิตรเรืองรอง ร่วมถึงกิจกรรมแนะนำของดีชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.


ติดตามรายละเอียดคณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ทางเว็บไซต์ https://www.kummakarnmoobaan.com

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.