Header Ads

โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ ปีที่ 5 ปั้น SMEs ภูมิภาคสู่ตลาดโลก


กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) สานฝัน SMEs รุ่นใหม่ในส่วนภูมิภาคให้เป็นผู้ส่งออก ร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชน เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ประจำปี 2566 รวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการส่งออก พร้อมเจรจาธุรกิจส่งต่อให้ผู้นำเข้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำของไทย เปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการและเริ่มฝึกอบรมระยะที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ มี SMEs สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 450 คน

นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ประจำปี 2566 โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ สถาบัน NEA ดำเนินงานโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2562 มี SMEs ในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการมาแล้ว 2,600 ราย และในปี 2566 กำหนดภูมิภาค SMEs เป้าหมายใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโครงการให้มีความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดให้มากขึ้น และถือเป็นครั้งแรกที่ได้จัดฝึกอบรมแบบครบวงจรร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย สมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท Teleport (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวคือ พัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการส่งออก การนำเสนอสินค้าจนถึงจับคู่เจรจาธุรกิจกับ Trader และห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ รวมถึงได้รวบรวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่การคัดสรรผู้ผ่านเข้ารอบในระยะต่างๆ การฝึกอบรมทั้งในรูปแบบ Online และ Offline และการจัดกิจกรรม Workshop ซึ่งจะทำให้ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจในการก้าวเข้าสู่ตลาดส่งออกได้มากขึ้น

โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ประจำปี 2566 ประกอบไปด้วยการฝึกอบรม 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การพัฒนาความรู้ก่อนเตรียมความพร้อม จัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ในรูปแบบ Hybrid ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ประกอบไปด้วยการเสวนา หัวข้อ โอกาสทางการค้าของสินค้าในแต่ละภูมิภาคของไทย วิทยากรโดย ดร. อนุรักษ์ เรืองรอบ นายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย ฐานิศร์ ณ สงขลา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง และนัฐภูมิ โล่กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสเมเกอร์ จำกัด บรรยาย 2 หัวข้อ ได้แก่ ความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา วิทยากรโดย ชลทิตย์ นาคปรางค์ ผู้จัดการฝ่ายเครื่องหมายการค้า บริษัท อินเทลเลคชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด และ หัวข้อ Check List ความพร้อมก่อนเป็นผู้ส่งออก วิทยากรโดย ดร. สุรัตน์ จันทองปาน Executive Business Development Consultant, บริษัท SCG JWD Logistics จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 2 ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านการค้าระหว่างประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 และ 7 เมษายน 2566 ในรูปแบบ Online ประกอบไปด้วยการฝึกอบรม 11 หัวข้อ เช่น การคำนวณต้นทุนเพื่อการส่งออก การสร้างแบรนด์ขั้นต้นสำหรับสินค้าท้องถิ่น ขั้นตอนการส่งออกและพิธีการศุลกากร การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก Export Business Model Canvas and Value Proposition การชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศเบื้องต้น การหาแหล่งทุนเพื่อการส่งออก การคัดเลือกและออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ระยะที่ 3 ฝึกปฏิบัติเตรียมความพร้อมในสถานการณ์จริงใน 4 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี น่าน นครพนม และระยอง ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2566 ประกอบไปด้วยกิจกรรม Workshop การนำเสนอแผนธุรกิจ และการให้คำแนะนำรายบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และระยะที่ 4 นำเสนอสินค้าและฝึกเจรจาธุรกิจ จัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเซนจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการฝึกอบรมไปจนถึงระยะสุดท้ายจะได้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับ Trader และห้างสรรพสินค้าชั้นนำของไทย และยังเป็นปีแรกที่มีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีแผนธุรกิจและสินค้าที่มีความโดดเด่นภูมิภาคละ 1 ราย เป็นดาวรุ่ง YELG เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและพันธมิตรโครงการต่อไป และจะประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้าสู่การอบรมในระยะที่ 2 ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ผ่านทาง Facebook สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ได้ที่ www.nea.ditp.go.th, Fanpage Facebook : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ และ DITP Service Center โทร.1169 กด 1 กด 1

ที่มา: https://prarena.ixz.one/2023/03/ditp-5-smes.html (ดูรายละเอียดและภาพประกอบเพิ่มเติม)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.