Header Ads

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดใหญ่เชิดชูเกียรติ ๙ มีนาคม วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) “ประเทศต้องมีรัฐบาล หมู่บ้านต้องมี กม.”


ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามยุคสมัย เนื่องจากมีคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการดูแลทุกข์ สุข ของประชาชน เป็นสำคัญ
และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในความเสียสละของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) โดยจัดงานประกาศเกียรติคุณ มอบรางวัลให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ถือเอาเป็นแบบอย่าง รวมถึงเป็นการการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการปฏิบัติหน้าที่โดยการสร้างหมู่บ้านที่เข้มแข็งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงและเป็นพลังที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศในทุกมิติสืบไป


ในปีนี้กรมการปกครองได้จัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2566 ขึ้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ 80 พรรษา เพื่อมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ชนะเลิศในระดับภาค และมอบโล่รางวัลเกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ชนะเลิศในระดับเขต นอกจากนี้แล้วในงานยังมีการแสดงเชิดหุ่นละครเล็ก ร่วมฟังเสวนา “การพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อความยั่งยืน ผ่านกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน” การแสดงวิจิตรเรืองรอง ร่วมถึงกิจกรรมแนะนำของดีชุมชน อีกด้วย


สามารถติดตามรายละเอียดคณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ได้ทางเว็บไซต์ kummakarnmoobaan.com “รากฐานหมู่บ้านที่แข็งแรง แสดงถึงชาติที่เข้มแข็ง แผ่นดินที่ยั่งยืน คณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน”


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.